Heat capacity of the air flow

Symbol
$C_{av}$
Unit
W/K
Formulae
$A_{t} C_{vair} V_{air}$
$C_{vair}$
$V_{air}$