Heat capacity of the air flow

Symbol
$C_{av}$
Unit
W/K
Formulae
$C_{vair} V_{air} A_t$
Related
$C_{vair}$
$V_{air}$