Thermal capacitance of sheath

Symbol
$Q_{sh}$
Unit
J/m.K
Formulae
$1.0 \cdot 10^{-6} A_{sh} \sigma_{sh}$
Related
$A_{sh}$