Thermal capacitance of sheath

Symbol
$Q_{sh}$
Unit
J/(m.K)
Formulae
$\frac{\sigma_{sh} A_{sh}}{{10}^6}$
Related