Thermal capacitance of sheath jacket

Symbol
$Q_{shj}$
Unit
J/(m.K)
Formulae
$\frac{\sigma_{shj} A_{shj}}{{10}^6}$